Privacyverklaring

Van Mourik Reclame is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Van Mourik Reclame doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Van Mourik Reclame is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Van Mourik Reclame is verantwoordelijk voor het concept, de creatie en de strategie van allerhande on- en offline reclame-uitingen. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Van Mourik Reclame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Mourik Reclame, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Mourik Reclame verstrekt. Van Mourik Reclame kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Website
 • Uw IP-adres
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer (indien nodig)
 • Beeldmateriaal van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking

Van Mourik Reclame zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Van Mourik Reclame verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met als doel desbetreffende reclame-uitingen voor de klant te kunnen vervaardigen en/of uitwerken. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het concept, de creatie en de strategie van allerhande on- en offline reclame-uitingen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Van Mourik Reclame te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Van Mourik Reclame houden, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Van Mourik Reclame.

Bewaartermijn

Van Mourik Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

Van Mourik Reclame gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Van Mourik Reclame voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Van Mourik Reclame beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Van Mourik Reclame afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Van Mourik Reclame legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Van Mourik Reclame honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanmourikreclame.nl. Van Mourik Reclame zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.vanmourikreclame.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Van Mourik Reclame
Veldstraat 18
7412 XG Deventer

T: 06 2123 1771
E: info@vanmourikreclame.nl
I: www.vanmourikreclame.nl

KvK nr. 65521617
BTW-ID nr. NL001647838B55